Reading Ipad Man
AFTALEGRUNDLAGET MELLEM KUNDEN OG NYHAVN REJSER A/S

Almindelige betingelser for pakkerejser

Generelle betingelser
og praktisk information

Betingelserne nedenfor regulerer aftaleforholdet mellem rejsearrangør Nyhavn Rejser og kunden (i det følgende Kunden), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

Vigtigt

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.nyhavn.dk, i program, prisliste, tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og Nyhavn Rejser A/S.

Generelt

Nyhavn Rejser A/S
A/S-registeret 203 053
CVR 15 50 09 99

Folke Bernadottes Allé 7
2100 København Ø

E-mail: [email protected]
Telefon: 33 320 320

Senest opdateret: 18-03-2021

1. Aftaleindgåelse

1.1. Indgåelsen

En aftale om køb af en rejse mellem Kunden og Nyhavn Rejser er indgået og bindende for begge parter, når bekræftet tilbud accepteres af Kunden. Tilbuddet accepteres af Kunden, når denne enten mundtligt eller skriftligt meddeler Nyhavn Rejser, at Kunden ønsker at bestille rejsen.

At tilbuddet er bekræftet betyder, at Nyhavn Rejser har bekræftet, at alle overnatninger, transporter osv. kan gennemføres, som det fremgår af tilbud og rejseplan. Ved sin accept af tilbuddet bekræfter Kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de øvrige oplyste vilkår for rejsen.

Kunden skal mundtligt eller skriftligt acceptere det bekræftede tilbud inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt Kunden ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er Nyhavn Rejser ikke længere bundet af tilbuddet.

Nyhavn Rejser fremsender efter aftalens indgåelse en bekræftelse og faktura på rejsen via Kundens personlige, online rejsesite.

Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

 

1.1.1 Pakkerejsegaranti - COVID-19

For rejser købt efter 24. juni 2020 med afrejse fra 15. maj 2021, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til din bestilte destination, har Nyhavn Rejser valgt at give dig samme rettigheder, som hvis din destination havde været ”grøn” (se betydning af farver her). Dette kalder vi for ”Pakkerejsegaranti”. 

Pakkerejsegarantien er opkaldt efter Pakkerejseloven, hvor man som dansk forbruger har en god og bred beskyttelse af sin købte rejse under forudsætning af, at man køber flere ydelser (kombination af transport, overnatninger og oplevelser). Pakkerejseloven sikrer også, at man som forbruger kan annullere sin rejse kvit og frit, hvis myndighederne fraråder den planlagte destination op til afrejsen. Denne rettighed er dog mistet, hvis man på bestillingstidspunktet kendte eller burde kende til risikoen.

Da corona formodes at være kendt af alle danskere, så er man således IKKE sikret gebyrfri annullering af sin rejse, hvis myndighederne på bestillingstidspunktet har din destination som orange eller rød (Se rejsevejledninger her. Med Nyhavn Rejsers ”Pakkerejsegaranti” vælger vi dog at stille dig bedre end loven foreskriver, så du stadig har ret til at annullere din rejse uden gebyr, såfremt corona forbliver en trussel, som myndighederne fortsat advarer imod. Se mere i afsnit 5.4.3.

 

1.1.2 Vaccination

Nyhavn Rejser har en oplysningspligt omkring indrejsekrav til jeres destination. I skrivende stund, er der ingen lande der kræver, at I er vaccineret ved ankomst, men det forventer vi bliver tilfældet i fremtiden. I EU arbejdes der pt. på et såkaldt coronapas, men vi ved endnu ikke, hvad det konkret kommer til at betyde for rejser. 

Uanset hvad, er det ikke op til den enkelte borger i Danmark, hvornår man kan forvente at blive vaccineret. Derfor refunderer Nyhavn Rejser prisen på jeres rejse (ekskl. evt. afbestillingsforsikring), såfremt det er objektivt sandsynligt, at I ikke kan nå at modtage jeres vaccine inden afrejse. 

Såfremt at jeres destination stiller krav om, at børn er vaccineret ved ankomst, tager vi udgangspunkt i sandsynligheden for, at dine børn har mulighed for at blive vaccineret inden afrejse. Som kunde har I selv ansvar for at informere Nyhavn Rejser om jeres vaccinationsstatus. Medmindre andet er anført, skal dette ske senest 35 dage før afrejse.

Bemærk, at de almindelige annulleringsvilkår er gældende i tilfælde af, at I fravælger at blive vaccineret.

 

1.2. Rejsedokumenter

Nyhavn Rejser fremsender efter aftalens indgåelse og uden unødig forsinkelse bekræftet rejseplan og faktura til Kunden.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem Kunden og Nyhavn Rejser, herunder - men ikke begrænset til - ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som Kunden har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Nyhavn Rejser kan kontakte Kunden både før og under rejsen.

Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne inden 3 dage efter bekræftelse af tilbuddet, skal Kunden straks kontakte Nyhavn Rejser. Såfremt Kunden har opgivet en e-mailadresse, skal Kunden forinden tjekke spam-filtret.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.). Kunden skal straks reagere over for Nyhavn Rejser, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

1.3. Persondatapolitik

For at en kunde kan indgå aftale med Nyhavn Rejser, er det nødvendigt at indsamle følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Vi foretager registreringen af disse personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Nyhavn Rejser og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via Nyhavn Rejsers website, sikres det, at dette altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor. 

Ansatte hos Nyhavn Rejser har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden. Den dataansvarlige hos Nyhavn Rejser er økonomichefen.  

Nyhavn Rejser opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Nyhavn Rejser videregives eller -sælges på ingen måde til tredjemand, og Nyhavn Rejser registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Nyhavn Rejser har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Jf. Persondataloven har Kunden også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Nyhavn Rejser via e-mail [email protected].

 

2. Pris og betaling

2.1. Pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at prisen omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, som Kunden har købt hos Nyhavn Rejser.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos Kunden, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

 

2.2. Betaling

Misligholder Kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Nyhavn Rejser ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Nyhavn Rejser ret til betaling af det beløb, som Kunden ville miste efter reglerne i afsnit 7.2., såfremt Kunden valgte at afbestille rejsen på dagen for den manglende betaling.

 

2.3 Depositum

Samtidig med accept af tilbud betales et depositum på minimum 30%, medmindre andet er anført på fakturaen. En eventuel afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum. Sker aftaleindgåelsen mindre end 65 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet.

 

2.4 Slutbetaling

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 64 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført på fakturaen.

Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt senest 14 dage før afrejsedagen. Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 14 dage inden afrejsen, skal Kunden straks kontakte Nyhavn Rejser. Kunden skal forinden tjekke spam-filtret på den opgivne e-mailadresse.

Op til højtider - danske såvel som lokale på rejsemålet - kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at værelset er reserveret.

Bemærk:

Ifølge loven, må Nyhavn Rejser ikke modtage kontantbeløb for over 19.999 kr. Overstiger rejsens pris dette beløb, er det muligt at betale 19.999 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller med kreditkort. Gavekort købt kontant sidestilles med en kontant betaling.

Nyhavn Rejser modtager gavekort og kontanter i tidsrummet 9.30-16.00 på alle hverdage eller efter nærmere aftale med jeres rejserådgiver.

Vær venligst opmærksom på, at det kan tage op til 20 minutter at gennemføre en kontant betaling. For at kunne ekspedere jer hurtigst muligt, anbefaler vi derfor, at I på forhånd aftaler et betalingstidspunkt med jeres rejserådgiver.

 

3. Afbestillings- og rejseforsikring

Nyhavn Rejser giver inden aftaleindgåelsen Kunden oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker Kundens udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Ønsker Kunden at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via Nyhavn Rejser, skal Kunden meddele Nyhavn Rejser dette, inden aftalen er endeligt indgået. 

 

4. Den rejsendes generelle pligter

4.1. Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Selv om Danmark er med i Schengen-samarbejdet, skal alle rejsende altid medbringe gyldigt pas. For at passet er gyldigt, skal alle sider være tydelige og passet skal have plads til nye stempler.

Nyhavn Rejser oplyser ved indgåelse af aftalen Kunden om pas- og visumkrav. Kunden skal være opmærksom på, at behandlingstiden for visumansøgninger varierer fra land til land, og opfordres til altid at ansøge om visum i god tid inden afrejse. Nyhavn Rejser oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. 

Nyhavn Rejsers oplysninger om pas- og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har Kunden ikke dansk pas, eller har Kunden dobbelt statsborgerskab, skal Kunden gøre Nyhavn Rejser opmærksom herpå, således at Kunden kan få korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunder, der medbringer medicin indeholdende euforiserende stoffer, er selv ansvarlige for at kunne dokumentere behovet for dette. Kontakt venligst egen læge for udarbejdelse af dokumentation.

Består deltagerne på Kundens rejse af mindreårige uden ledsagelse af egne forældre/egen værge, skal Kunden kontakte rejselandets ambassade/konsulat. Kunden skal ligeledes være opmærksom på, at der gælder særlige regler, såfremt Kundens børn kun rejser med den ene af deres forældre. Kunden kan finde yderligere information om reglerne for at rejse med børn på denne hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/boern-unge-paa-rejse/

Kunden er også velkommen til at kontakte Nyhavn Rejser for yderligere information om disse regler.

Særlig information om pas

Bemærk venligst, at passet skal være i god stand inden afrejse. Passet må ikke være overdrevent slidt eller beskadiget med eksempelvis vand, rifter, iturevne overflader fra bagagetags o.lign.

Der må heller ikke mangle sider, ligesom der ikke må være skrevet eller rettet i passet. I visse tilfælde kan I blive nægtet check-in af flyselskabet og indrejse af myndighederne ved destinationen, såfremt de vurderer, at passet ikke er i god stand.

 

4.2. Bevægelseshæmmede personer

Det vil fremgå af Nyhavn Rejser udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Kunden kan desuden før aftalens indgåelse anmode Nyhavn Rejser om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til kundens eller dennes medrejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at Kunden giver Nyhavn Rejser alle nødvendige og relevante oplysninger om Kundens behov.

 

4.3. Navne på rejsedokumenter

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af Kundens rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af rejsedeltagernes pas. Bliver Kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal Kunden straks meddele dette til Nyhavn Rejser, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på Kundens forhold, skal udgifter forbundet hermed afholdes af Kunden. Hvis ændringer ikke er muligt, kan Kunden ikke holde Nyhavn Rejser ansvarlig herfor.

 

4.4. Rettidigt fremmøde

I de tilfælde, hvor Kunden ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal Kunden rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis Kunden ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal Kunden kontakte Nyhavn Rejser. Ved Kundens manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller Nyhavn Rejser, vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og Kunden vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen herfor refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i korrekt rækkefølge. Hvis Kunden ikke anvender flybilletterne i korrekt rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan Kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Kunden skal have afsluttet eventuelt check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in-køen, hvis Kunden kan forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Dette kan gøres gennem Nyhavn Rejsers samarbejdspartnere på destinationen samt på luftfartsselskabernes hjemmeside.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for Nyhavn Rejser kontrol. Kunden kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende over for Nyhavn Rejser.

 

4.5. Ordensbestemmelser

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at Kunden af Nyhavn Rejser eller dennes repræsentanter bortvises fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er Kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Nyhavn Rejser er ikke ansvarlig over for offentlig myndighedsudøvelse; herunder - men ikke begrænset til - politiets indgreb/handling over for Kunden i forbindelse med Kundens upassende adfærd. Kunden er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som Kunden eventuelt vil blive påført, ligesom Kunden ikke kan gøre krav gældende over for Nyhavn Rejser og ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

 

4.6. Manglende efterlevelse

Overholder Kunden ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan Kunden ikke gøre krav gældende mod Nyhavn Rejser, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af Kundens generelle pligter medfører.

 

4.7. Handel med truede planter/dyr

Nyhavn Rejser henleder Kundens opmærksomhed på, at der i henhold til bl.a. Washington-konventionen og EU’s regelsæt er strenge restriktioner for international handel med truede dyre- og plantearter samt produkter fremstillet her af. Blandt de varer, som Kunden skal være særligt – men ikke kun – på vagt over for, er koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, skind fra slanger, krokodiller og andre krybdyr, smykker og produkter fremstillet af ovennævnte samt planter og levende dyr. For nærmere information henviser vi til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.sns.dk

 

5. Ændringer af den indgåede aftale

5.1. Overdragelse af pakkerejsen

Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et tillæg tilsvarende de faktiske omkostninger ved overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives skriftligt og på et varigt medium til Nyhavn Rejser senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at Kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af Nyhavn Rejser ved aftalens indgåelse anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af Nyhavn Rejser, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af Kundens rejsedokumenter. I den forbindelse henledes Kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Det vil fremgå af Kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten eller øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner, gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

 

5.2. Prisændringer

Nyhavn Rejser kan efter aftalens indgåelse ikke foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen.

Nyhavn Rejser har pligt til at oplyse, hvis der lokalt vil ske justeringer eller forhøjelser af skatter, afgifter eller gebyrer, som Kunden selv skal afregne lokalt. 

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

 

Aftalt pris Ændring Beregning Ny pris
1.000 kr., heraf skatter og afgifter Stigning i lokale skatter: 100 kr. 1.000 kr. + 100 kr. 1.100 kr.

 

Nyhavn Rejser kurssikrer ved fakturering alle solgte rejser, således at Kunden ikke udsættes for en merpris i tilfælde af en valutakursstigning. Dette betyder også, at Kunden ikke kan kræve prisnedsættelse, hvis den aktuelle valutakurs måtte falde.

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen.

 

5.3. Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Nyhavn Rejser hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Nyhavn Rejser at ændre pakkerejsen, skal Kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Det betragtes bl.a. som en ændring, hvis datoer skal ændres, hvis der justeres på antallet af deltagere, hvis rejseruten ændres, eller der måtte ønskes ændringer i indkvarteringsformen. 

Nyhavn Rejser er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer, som Nyhavn Rejser ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis Kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 7.2, og en ny bestilling. 

 

5.4. Nyhavn Rejsers ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse

5.4.1. Uvæsentlige ændringer

Nyhavn Rejser er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Nyhavn Rejser inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser Kunden om de pågældende ændringer.

 

5.4.2. Andre ændringer

Hvis Nyhavn Rejser inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som Kunden har anmodet om, og som Nyhavn Rejser har accepteret at levere,
 • eller hæver prisen på rejsen med mere end  8%,

har Kunden følgende rettigheder:

 • Kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
 • eller Kunden kan deltage i en erstatningsrejse, såfremt dette tilbydes af Nyhavn Rejser.

Nyhavn Rejser er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til Kunden og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning, de måtte have for pakkerejsens pris.

Nyhavn Rejser fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår Kunden skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at Kunden anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Kunden kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

 

5.4.3. Håndtering af pakkerejsegaranti / ekstraordinære betingelser i forbindelse med corona

Nyhavn Rejser har valgt at forære sine kunder en ”Pakkerejsegaranti”, hvor kunden trods myndighedernes anbefaling om ikke at rejse til en lang række destinationer, stadig har lov til at annullere sin rejse uden gebyr. 

Betingelserne for Pakkerejsegarantien er følgende:

 • Såfremt myndighederne fortsætter sine advarsler om ikke at rejse til Kundens valgte destination, så der er tvivl om Kundens sikkerhed på destinationen, afholder Nyhavn Rejser alle omkostninger (afbestillingsforsikring excl), hvis Kunden ønsker at annullere sin rejse. Samtidigt refunderer Nyhavn Rejser kundens indbetalinger. Bemærk, at myndighederne konkret skal advare om destinationen i den periode, hvor Kunden har udrejse, for at Kunden kan aktivere ”Pakkerejsegarantien”. Således skal ”Pakkerejsegarantien” ikke forveksles med en generel fortrydelsesret.
 • Måtte din destination kræve dokumentation for en vaccination, refunderer vi ligeledes din rejse. Dette sker, hvis vi med udgangspunkt i myndighedernes vurdering, må konkludere, at I ikke kan nå at blive vaccineret inden afrejse
 • Nyhavn Rejser forbeholder sig ret til at ophæve Kundens køb. Nyhavn Rejser kan hæve købet mellem 31 og 65 dage før udrejsen, afhængigt af Nyhavn Rejsers leverandøraftaler. Såfremt det måtte være Nyhavn Rejser, der annullerer den planlagte rejse, vil kunden naturligvis få sine indbetalinger refunderet. 
 • Kunden anbefales at tjekke sine almindelige forsikringsvilkår inden bestilling af rejsen. Visse forsikringsselskaber kan have begrænsninger i forhold til sygdom, smitte og evakuering. Nyhavn Rejser hjælper gerne med rådgivning om Gouda Rejseforsikring.

 

6. Ved køb kun af flybillet (sælges kun efter særlig aftale)

Når Kunden alene køber en flybillet, er Kunden ikke dækket af Lov om Pakkerejser. Kunden skal derfor nærlæse sit tilbud og andre medfølgende papirer, da det er disse, der bestemmer indholdet af aftalen. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst på fremsendte tilbud. Prisen er gældende i 24 timer, hvilket betyder, at tilbuddet skal accepteres og betales inden for 24 timer, for at Nyhavn Rejser kan honorere prisen. Betales billetten ikke samme dag, skal prisen opdateres af Nyhavn Rejser, inden den rejsende kan gøre brug af tilbuddet.

BEMÆRK, at Nyhavn Rejser sælger flybilletter på flyselskabets vegne, og at Nyhavn Rejser derfor ikke er Kundens aftalepart, men kun formidler. Det er flyselskabet, som er Kundens aftalepart og leverandør af rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende rejsen skal rettes mod flyselskabet, f.eks. i tilfælde af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

I det tilfælde, Kundens rejsendes flyselskab går konkurs (og billetten er t/r til Danmark), betyder ovenstående, at Kunden kan rette krav mod Rejsegarantifonden, som skal sørge for, at Kunden kan komme hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der efterfølgende er midler tilbage i Rejsegarantipuljen, vil Kunden endvidere kunne søge refusion af en billet, der ikke kan benyttes grundet konkursen.

Kan enighed om et erstatningskrav ifm køb af enkelt ydelse (flybillet eller fx hotelophold) ikke opnås ved reklamation til Nyhavn Rejser eller formidleren, kan kunden indbringe en klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Kunden kan gå videre med sin klage til Nævnenes Hus.

 

7. Aftalens ophør

7.1. Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

 

7.2. Afbestilling af pakkerejsen

7.2.1. Normale afbestillingsvilkår

 • Ved afbestilling senest 65 dage før afrejsedagen tilbagebetaler Nyhavn Rejser kunden det allerede betalte beløb med fradrag af et gebyr, der svarer til det betalte depositum. 
 • Ved afbestilling senere end 65 dage afrejsen, har Nyhavn Rejser ret til at beregne sig rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr. 

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, et cruise, en flybillet eller anden ydelse måtte være behæftet med strengere afbestillingsbetingelser end ovennævnte, vil disse være gældende og blive oplyst på fakturaen.

 

7.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. 

For at Kunden kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen ud fra en objektiv vurdering; f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Nyhavn Rejser.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis Kunden ved aftalens indgåelse kendte til eller burde kende til den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden i øvrigt var almindeligt kendt. Bemærk at ”Pakkerejsegarantien” er en undtagelse gældende for rejser solgt fra den 24. juni 2020 og frem med udrejse fra 1. januar 2021. Se afsnit 5.4.3.

Kan Kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 7.2. 

For rundrejser gælder, at Kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Kun hvis denne del udgør en væsentlig del af den samlede pakkerejsen, har Kunden ret til helt at afbestille rejsen.

7.2.3. Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 7.2.1 og 7.2.2 skal ske senest 14 dage efter Kundens afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

 

7.3. Opsigelse fra Nyhavn Rejser

7.3.1. Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af Nyhavn Rejsers udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvilket antal deltagere, der minimum skal være tilmeldt, eller en minimumsbelægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt i hvor lang tid før afrejse dette antal senest skal være opnået.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan Nyhavn Rejser an-svarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Nyhavn Rejser underretter Kunden om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

 

7.3.2. Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Nyhavn Rejser kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Nyhavn Rejser er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I dette tilfælde skal Nyhavn Rejser underrette Kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden vil ikke have krav på yderligere erstatning.

 

8. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse undervejs eller på rejsemålet skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Nyhavn Rejser, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis Nyhavn Rejsers repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller disse efter kundens opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal kunden omgående reklamere direkte til NYHAVN REJSER.

Medfører en lokal udbedring af fejl/mangel en ekstra betaling, vil Nyhavn Rejser ofte dække denne omkostning, men det kræver, at vi først informeres om problemet og dernæst anerkender den ekstra udgift.

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Nyhavn Rejsers medarbejdere og/eller under-leverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, kan det have konsekvenser for kundens ret til efterfølgende at påberåbe manglen og opnå kompensation herfor.

 

9. Begrænsninger i Nyhavn Rejsers erstatningsansvar

Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven har luftfartsselskaberne det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse.

Nyhavn Rejser begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal-konventionerne (luftbefordring), Athen-konventionen, EU Forordning 392/2009 (befordring til søs), COTIF-konventionen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Nyhavn Rejsers erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Eventuel erstatning udregnes i SDR (Special Drawing Rights). Den gældende SDR-kurs (XDR) kan ses på www.nationalbanken.dk.

Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne er begrænsningerne på den maksimale erstatning sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader, der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: Fra 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU -forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller i andre internationale konventioner, begrænser Nyhavn Rejser sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

10. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Nyhavn Rejser - skal fremsættes over for Nyhavn Rejser inden rimelig tid efterrejsens afslutning I modsat fald mister Kunden retten til at gøre krav mod Nyhavn Rejser gældende.

Nyhavn Rejser formidler gerne bonusnumre til hotelkæder, flyselskaber samt biludlejere, men vi kan ikke garantere at Kunden får sine point. Dette ligger uden for vores ansvarsområde, hvorfor vi ikke kompenserer for manglende point.

Den rejsende kan efter hjemkomst reklamere til Nyhavn Rejser på e-mail: [email protected] 

 

11. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Kunden skal ved fremsendelsen af sin reklamation til Nyhavn Rejser oplyse, om Kunden også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold. 

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har Nyhavn Rejser efter Lov om Pakkerejser ret til at modregne denne erstatning og/eller kompensation. 

 

12. Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved reklamation til Nyhavn Rejser eller formidleren, kan Kunden indbringe en klage for reklamation for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjel-skær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nyhavn Rejsers e-mail adresse er til brug herfor [email protected] 

Nyhavn Rejser er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, såfremt parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

 

13. Garanti i rejsegarantifonden

Nyhavn Rejser har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Haldor Topsøes Allé 1, st. bygning 91. 2800, Kgs. Lyngby. Registreringsnummer 796.

Se også vores Privatlivspolitik

Se vores cookiepolitik

Family Travel

Sådan bestiller du en rejse

1
Kontakt os

Ring på 33 320 320, book et møde eller kontakt os.

2
Ønsker og gode råd

Tal med en rejserådgiver om jeres ønsker. Få inspiration og hør om deres personlige anbefalinger.

3
I får en rejseplan

Vi sammensætter rejsen ud fra jeres ønsker. I får et rejsesite med alle oplysninger samlet ét sted. 

4
Rejsen lægges fast

Når I er tilfredse, accepterer I tilbud og betaler depositum. Vi booker alt, som vi har aftalt det.

5
Vi holder kontakt

I er velkomne med spørgsmål. Vi opdaterer rejsesitet med rejsepapirer, og følger op, når I er hjemme igen.

Top sky Shutterstock 1714076377
Bund sky
Nyhavn garanti logo

Nyhavn Rejser Tryghed giver dig fuld tryghed på din rejse. Du er naturligvis dækket af pakkerejseloven, men hvad vigtigere er, så har vi et rutineret hold af dedikerede rejseeksperter, som altid er på forkant med din rejse og træder til, hvis du har brug for hjælp – ofte inden du selv opdager det. Det er det, vi mener, når vi siger, at en Nyhavn-rejse er følelsen af frihed. Uden bekymringer. Læs mere her.